Petita Cronologia de la Persecució Espanyola soferta per la Llengua Catalana

* 1709 – 29 de juny, Decret de Nova
Planta de Felip V de Castella al País Valencià. Es persegueix la
llengua catalana en tots els àmbits.


* 1715 – 28 de novembre,
Decret de Nova Planta de Felip V de Castella a les Illes Balears. Es
persegueix la llengua catalana en tots els àmbits.


* 1716 – 16
de gener
, Decret de Nova Planta de Felip V de Castella al Principat. Es
persegueix la llengua catalana en tots els àmbits.


* 1768 – 26
de juny
, Reial Cèdula castellana del comte d?Aranda, per la qual es
prohibeix l’ensenyament del català a les escoles de primeres lletres,
llatinitat i retòrica. Es foragita el català de tots els jutjats.


* 1773 – El Consejo de Castilla prohibeix editar llibres d’ensenyament en català a la Universitat de Cervera.

* 1778 – 20 març, disposició d’Onofre Gomila, on es prohibeix l’ensenyament en català a l’illa de Mallorca.
(continua…)

[@more@]

* 1802 – Agost, Disposició de les noves autoritats de Menorca, on es prohibeix l’ensença en català.

*
1837 – 22 de febrer, instrucció del Gobierno Superior Político de
Baleares, on es vol castigar els escolars que parlin català, mitjançant
la delació dels alumnes. Aquell qui parli català li serà entregat un
anell i si escolta algú altre parlar en català, li entregarà. Al
finalitzar la setmana, l’alumne que posseixi l’anell, serà castigat.


*
1857 – 9 setembre, Española Lei Moyano d’Instruccion Pública, la qual
obliga exclusivament la gramàtica i l’ortografia castellana a les
escoles.


* 1862 – 28 maig, Espanyola Llei del Notariat que prohibeix les escriptures públiques en català.

* 1867 – 29 de gener El ministre de Governació espanyol, González Bravo, prohibeix el teatre en català.

* 1870 – Espanyola Llei del Registre Civil que hi priva l’ús del català.

* 1881 – 3 febrer, Espanyola Llei d’Enjudiciament Civil que priva l’ús del català al jutjat.

* 1896 – La Direccion General de Correos y Telegráfos espanyols prohibeix parlar en català per telèfon a l’Estat Espanyol.

*
1900 – El governador civil de Lleida, José Martos O’Neale, insisteix en
una circular en la prohibició d’usar el català a les escoles del
Principat.


* 1917 – Reglament de l’espanyola Llei del Notariat que torna a prohibir el català.

*
1923 – 18 setembre, Reial Decret del dictador espanyol Miguel Primo de
Rivera, on es prohibeix parlar en català en actes públics i oficials i
en els llibres oficials de Registre.


19 octubre, Circular de la
espanyola Direccion General d’Enseñanza Primaria, on es recorda la
prohibició d’ensenyar en català i d’usar el català a les escoles del Principat.


29 desembre. Reial Ordre espanyola on es prohibeix l’ensenyanza del català com a matèria optativa.

* 1924 – 12 febrer, Reial Ordre espanyola on es sancionarà als mestres que ensenyin en català.

15 d’abril, El Govern Civil de Barcelona prohibeix que la Guia Judicial del Col·legi d’Advocats es publiqui en català.

Reial Decret d’Alfons XIII d’Espanya que obliga a etiquetar els productes farmacèutics en castellà.

Circular del Governador Civil de Barcelona general Losada, on es prohibeix cantar la "Santa Espina".

* 1925 – 13 d’ocubre, Reial Ordre d’Alfons XIII d’Espanya per la qual es prohibeix els llibres en català a les escoles.

*
1926 – 17 març, Reial Decret del dictador espanyol Miguel Primo de
Rivera, on es preveu sancions pels qui no usin o no respectin el
castellà.


11 de juny, Decret del dictador espanyol Miguel Primo
de Rivera, on es decreta que aquells mestres que ensenyin en una
llengua que no sigui el castellà, seran sancionats o traslladats. Les
Escoles de primària, podran ser clausurades si els seus mestres no
respecten el decret.


* 1936 – Agost, Les autoritats de Mallorca
suprimeixen les revistes culturals "La Nostra Terra", "L’Almanac de les
Lletres", "Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana" i el "Bolletí
de la Societat Arqueològica Lul·liana", per estar escrites en català.


* 1938 – 18 maig, Ordre
ministerial espanyola que prohibeix el català al Registre Civil i al
registre de les persones jurídiques.


5 d’abril, Decret espanyol
de derogació de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya per part del govern
espanyol, on entre d’altres qüestions regulava l’oficialitat de la
llengua catalana.


12 agost, Ordre ministerial espanyola on es considera sense valor legal les inscripcions en català.

*
1939 – 28 gener, Ordre del ministerio de Educacion Nacional espanyol on
es suprimeix qualsevol ensenyament relacionat amb la cultura catalana.
És abolit l’ensenyament de filologia catalana, història moderna de
Catalunya, geografia de Catalunya, Dret Civil Català, història de art
medieval català…


La casa de Pompeu Fabra, del carrer de la
Mercè de Barcelona, és saquejada i la seva immensa biblioteca cremada
al mig del carrer.


4 de febrer, Les planxes d’edició i els
romanents editorials del "Diccionari general de la llengua catalana"
són destruïts per l’exèrcit espanyol.


19 de febrer, les autoritats espanyoles confisquen i prohibeixen a Valls, la "Fulla Parroquial" per estar escrita en català.

20
de febrer
, instrucció de l’inspector Mariano Lampreave a Lleida, per
retirar tot llibre de les escoles i biblioteques que no estigui escrit
en castellà.


25 febrer, ban de l’alcalde accidental d’Olot, on prohibeix la presència de la llengua catalana en tots els àmbits.

1 març, notificació en el "Boletín Oficial del Obispado de Barcelona" on es prohibeix les pregaries i oracions en català.

4 març, Ban de l’alcalde de Mollet (Vallès Oriental) on s’obliga a redactar en castellà tot els rètols escrits en català.

6
març
, El Ministerio espanyol de Organizacion y Acción Sindical
prohibeix l’ús del català en les cooperatives, mutualitats i altres
entitats que hi depenen d’ell. A més obliga a substituir totes les
denominacions en català per altres en castellà.


22 març,
L’alcalde president de la Comissió Gestora de Tàrrega recorda en un
ban, l’obligació de substituir tot tipus de rètol o avís escrit en
català per altres en castellà.


28 març, El Palau de la Música Catalana, passa a dir-se "Palacio de la Música".

31 març, L’ajuntament d’Hospitalet de Llobregat, acorda retirar tots els indicadors dels carrers en català.

1 d’abril, la Coorporació municipal de Guissona, acorda cambiar els rètols dels edificis públics en català.

11
d’abril
, l’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt, acordar cambiar els
rètols dels edificis públics i els indicadors dels carrers en català.


18 abril, El governador civil de Tarragona, Mateo Torres, prohibeix els rètols en català als establiments i a la via pública.

25
d’abril
, L’Ajuntament de Badalona, obliga als comerciants i industrials
a cambiar els seus rètols en els comerços i industries escrits en
català.


2 maig, Ordre de la comandància militar espanyola de
Sabadell recordant l’obligació de posar els rètols i els anuncis en
castellà.


3 maig, Ordre del comandant militar espanyol de
Bellver de Cerdanya, per que desapareguin tots els retols o anuncis "en
lengua regional".


7 maig, El General Jefe de Catalunya multa a M. Casanovas Guillen amb 2.000 ptes per dirigir-li una instància en català.

20
maig
, El comandant militar espanyol de Granollers dona vuit dies de
plaç per substituïr tots els rètols i anuncis del català al castellà.


27 maig, L’ajuntament de Lleida acorda que tots els seus serveis es facin espanyol.

1
juny
, Són multats amb 25 ptes. a Morell (Tarragonès) Salvador Martí
Granell i Adolf Sacias per celebrar una funció teatral en català.


3
juny
, Són multats a Valls diversos veïns per fer ús de la llengua
catalana. Valeri Llusà i Sauch, amb 500 ptes, per fer factures en
català. Salvador Figuerola Blasi i Francesc Magriña amb 500 ptes per
tenir els rètols en català. Josep Català Oliva amb 100 ptes per tenir
el rètol de la seva professió en català. Rosa Domingo amb 100 ptes per
tenir el rètol de la seva industria en català. I a l’alcalde amb 50
ptes per no haver retirat els rètols en català.


7 juny, L’ajuntament de Breda obliga a canviar totes les plaques de retolació dels carrers del català al castellà.

15
juny, El comandant militar espanyol de Sant Hipòlit de Voltrega ordena
que en 48 hores es substitueixin tots els rètols en català pel castellà.


24 juny, L?alcaldia d?Olot ordena tapar o esborrar tots els rètols públics en català.

1 juliol, Es multat el capella de l?Esglèsia de Sant Joan de Reus, amb 150 ptes, per oficiar misa en català.

7
juliol, la comandància militar espanyola de Mataró, multa amb 500 ptes
a Antoni Marfà Serra per fer recordatoris de la comunió en català.


19
juliol, Son multats a Olot diversos veïns per utilitzar el català, a
Albert Prat Gas, 25 ptes, Antonia Balat Carrera, 25 ptes.


10 agost, Es detingut el professor de la UAB, Bel?larmí Rodriguez i Arias, per fer classes en català.

11 agost, Es multat Vicenç Martí, amb 250 ptes. per redactar factures en català.

29 agost, El governador civil de Barcelona, multa l?empresa La Saladora, amb 10.000 ptes. per posar anuncis en català.

29
agost, Són multats amb 1.000 ptes i alhora destituïts els alcaldes de
Teià i Sant Agustí de Lluçanès por "empleo del dialecto catalán".


6
setembre, Wenceslao González Oliveros, governador civil de Barcelona,
publia una circular que prohibeix la llengua catalana en tots els
àmbits.


7 setembre, El Centre Excursionista de Catalunya és obligat a traduir el nom al castellà.

30 setembre, L?alcaldia d?Olot multa a Cecilia Surroca amb 100 ptes, per tenir un rètol en català.

El bisbe Díaz Gómora ordena que els professors i alumnes del seminari de Barcelona usin exclusivament el castellà.

6
d?octubre, Circular de la Inspección Provincial de Primera Enseñanza de
Barcelona, on es denuncia alguns mestres que utilitzen el català.


7 octubre, És multat amb 5.000 ptes Josep Paltré Roig per imprimir bitllets en català per a la seva empresa.

17 octubre, El cinema Euterpe de Sabadell és multat i clausurat per haver parlat el seu director en català, Tomàs Pasarisas.

16 desembre, És detingut Ramon Gelabert, acusat de vendre partipacions de loteria redactades en llengua catalana.

25 desembre, La representació teatral d?Els Pastorets a la Garriga és obligada a fer-la en castellà.

* 1940 – 18 gener, el jutge de Tarragona considera nul un certificat de defunció per estar escrit en llengua catalana.

És sancionat el propietari de les Pompes Fúnebres de Granollers per tenir el rètol en català.

30 març, Són enviats a diversos pobles de Lleida, 49 mestres de fora de Catalunya perquè hi ensenyin en castellà.

20
juny, Ordre ministerial espanyola que prohibeix utilitzar el català en
els noms comercials, marques, rètols d?establiments i qualsevol altra
tipus de propietat industrial.


28 de juliol, Ordre del
governador de Barcelona, perquè els funcionaris municipals siguin
destituits per parlar "en una lengua que no sea la del Estado". El
mateix serà per als mestres. Cap investigació serà suspesa contra els
funcionaris per falta de proves. Els indicis seràn suficients.

9
agost, Un ban de l?Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat prohibeix
parlar en català als funcionaris, tant a dins com a fora dels edificis
oficials. A les fàbriques s?instal?len rètols on es prohibeix
explícitament als obrers parlar en català.


28 agost, Es prohibeix al bisbat de Solsona publicar catecismes en bilingüe. Només s?autoritza a fer-ho en castellà.

19 setembre, El capellà de Calella de Palafrugell es denunciat per haver parlat en català durant la misa.

20
octubre, Circular espanyola sobre el "Uso del Idioma Nacional en todos
los servicios publicos" per la qual es prohibeix el català. Ordre
ministerial que prohibeix el català a les marques comercials.
Prohibició del català al cinema.


* 1941 – 24 juliol, El nou reglament dels Telègrafs espanyols prohibeix el català.

8 setembre. El Jefe Provincial de Ciutat de Mallorca, prohibeix traduir "al mallorquin" qualsevol obra o concert.

23 octubre, És denegada l?autorització per a publicar en català obres de Joan Lluís Vives i de Josep M. de Sagarra.

* 1942 – 31 març, És prohibeix la publicació de Curso práctico de gramática catalana, d?Emili Vallès.

18 d?abril, Són anul?lades a Ripollet, diverses inscripcions de neixaments i de matrimonis per estar escrites en català.

3 agost, S?obliga a Josep Bofill a castellanitzar el seu nom per José.

Són retirades diverses làpides del cementiri de Vilafranca del Penedès per estar escrites en català.

* 1943 – Agost, Ordre adreçada a diversos establiments de Badalona perquè esborrin els seus rètols en català.

*
1944 – 5 març, Decret espanyola que aprova el nou Reglament notarial
espanyol segons el qual necessàriament cal fer les escriptures en
castellà.


* 1945 – 24 gener, Ordre ministerial espanyola que
obliga a batejar els vaixells en castellà. "Nueva Ley de Educación
Primaria" a l?Estat Espanyol que només deixa ensenyar el castellà.


*
1946 – 24 gener, Ordre ministerial espanyola que obliga a batejar els
vaixells en castellà. "Nueva Ley de Educación Primaria" a l?Estat
Espanyol que només deixa ensenyar el castellà.


* 1947 – Són suspeses les edicions de diverses obres de Marià Manent per estar en català.

*
1948 – 25 desembre, La censura espanyola prohibeix informar de la mort
a l?exili de Pompeu Fabra. No és admesa cap esquela en cap diari.


És prohibida a València, per les autoritats espanyoles, la revista "Esclat" per estar escrita en català.

És prohibida per les autoritats espanyoles l?edició d?una novel?la de Miquel Llor, per estar escrita en català.

*
1950 – maig, Són prohibides per les autoritats espanyoles diverses
obres de J. Cortès i Vidal, per estar escrites en llengua catalana. A
l?editorial Lletres Valencianes és prohibeix la publicació d?obres
traduïdes al català.


Juliol, Són prohibides d per les autoritats
espanyoles iverses obres de J. Castelló Guasch, E. Fort i Cogul,
Maspons i Anglasell i R. Folch i Capdevila per estar escrites en
llengua catalana.


Desembre, Un agrupament escolta de Barcelona
publica la revista "Baloo". Es prohibida per les autoritats espanyoles,
per estar escrita en català i la impremta multada amb 10.000 ptes.


* 1953 – El govern civil de Lleida prohibeix l?exposició del Diccionari de Pompeu Fabra.

10 octubre, És prohibeix per les autoritats espanyoles, a València la presentació del Diccionari Català-Valencià-Balear.

* 1954 – 29 maig, S?autoritza la revista "Orfeó Badaloní" amb la condició que estigui escrita totalment en castellà.

Juny, És prohibeix per les autoritats espanyoles, a València l?emissió en català d?una versió d?una obra de Paul Claudel.

L?editor Josep Virgili és obligat a traduïr al castellà un treball.

*
1955 – A causa de les pressions del govern espanyol, la BBC suprimeix
la seva emissió quinzenal en català, que feia des de 1947.


* 1956 – Reglament de les presons espanyoles: els presos tan sols poden parlar en castellà.

Desembre,
És detingut un editor de la publicació infantil "Història i Llegenda"
per estar escrita en català. El ministeri espanyol d?Informació i
Turisme desautoritza publica revistes infantils en català.


* 1957 – Al Registre Civil espanyol els noms només seran en castellà.

És
multat per les autoritats espanyoles Joan Virgili amb 500 ptes per
haver fet propaganda de l?entitat Foment de la Sardana, en llengua
catalana.


És denegat a Antoni Amorós llegir una rondalla en català per Ràdio Mallorca.

*
1959 – Gener, no és autoritzada per les autoritats espanyoles, la
traducció al català de l?obra del Premi Nobel Albert Schweitzer.


*
1960 – Març, S?inicia a Barcelona una campanya "Per la llengua
catalana". Els seus animadors són detinguts i interrogats per la
policia espanyola.14 juliol, Ràdio Tarragona es nega a radiar una esquela per estar redactada en català.

El governador civil de Tarragona, no dona una subvenció al Museu de Montblanc, per tenir rètols en català.

*
1961 – La Junta directiva de la Federació Catalana de Muntanyisme és
destituïda per la Delegación de Educación Física y Deportes espanyols
en assabentar-se que les assemblees es feien en català.


* 1963 –
22 juny, És denegada la inscripció al registre de la Llibreria Les
Voltes de Girona, perquè "no podrán ser admitidas las denominaciones en
idioma extranjero".


Octubre, Són multats per les autoritats
espanyoles, amb 10.000 ptes cadascú, els organitzadors i conferenciants
d?una xerrada al Centre Excursionista de Catalunya per fer-se en català.


*
1964 – 16 març, El bisbe de Tortosa Maneul Moll Salord, suprimeix
l?únic programa que es fa a Ràdio Tortosa, per haver-se fet comentaris
a favor de celebrar algunes misses en català.


Maig, Les pressions del govern espanyol fan suprimir un programa mensual en català a Ràdio Paris, que es feia des de 1958.

Juliol, El Centre Sardanístic de Granollers és multat amb 10.000 ptes per haver fet organitzat classes de llengua catalana.

L?editorial Proa és multada amb 10.000 ptes per haver inserit publicitat en català.

*
1965 – L?abat de Montserrat Escarré s?ha d?exiliar, pressionat per les
autoritats espanyoles, per denunciar la persecució de la llengua i la
cultura catalana per l?Estat Espanyol.


La policia espanyola interromp les classes de llengua catalana que es feien a l?Associació Excursionista de Catalunya.

*
1966 – La revista "Vèrtex" de la Federació Catalana de Muntanyisme,
només pot publicar amb la condició d?incloure artícles en castellà.


18
març, entra en vigor la llei de Premsa, impulsada per Manuel Fraga,
ministre d?Informació i Turisme espanyol, on es prohibeix la llengua
catalana.


* 1968 – 25 març, Prohibició del govern espanyol a Joan Manel Serrat de cantar en català a l?Eurovisió.

* 1969 – La policia espanyola escorcolla els locals de l?Enciclopèdia Catalana i deté a Ramon Bastardes i Jordi Carbonell.

En
aplicació de la llei de premsa són multades les revistes "Tothom" de
Vilafranca del Penedès, "Recull" de Blanes i "Presència" de Girona


* 1971 – 26 març, La Llibreria Tres i Quatre de València pateix un atemptat efectuat per nacionalistes espanyols.

24 setembre, La llibreria Cinc d?Oros de Barcelona pateix un atemptat efectuat per nacionalistes espanyols.

*
1972 – En aplicació de la Llei de Premsa espanyola, són multades i/o
segrestades les revistes "Canigó" de Figueres, "Grama" de Santa Coloma
de Gramanet, "Art i Esplai" de Monistrol de Montserrat, "Full
Parroquial de la Garriga".


Abril, el governador civil de Barcelona, prohibeix parlar en català pels altaveus de l?Estadi del F.C. Barcelona.

* 1973 – 1 maig, L?editorial Nova Terra de Barcelona, pateix un atemptat efectuat per nacionalistes espanyols.

8 maig, La llibreria Tres i Quatre de València, pateix un atemptat efectuat per nacionalistes espanyols.

6 agost, Els locals de la Gran Enciclopèdia Catalana són assaltats per nacionalistes espanyols.

17 agost, Les oficines de la Central del Llibre Català pateixen un atemptat efectuat per nacionalistes espanyols.

En
aplicació de la llei de Premsa espanyola, són multades i/o segrestades
les revistes "Grama" de Santa Coloma de Gramanet, "Vida Parroquial"
d?Arenys de Mar, "Can Oriach" de Sabadell, "Tothom" de Vilafranca del
Penedès, "Ressò" de Santa Coloma de Farners, "Ronsana" de Santa Eulàlia
de Ronsana.


* 1974 – 26 juny, La llibreria Cap Gros de Mataró, pateix un atemptat efectuat per nacionalistes espanyols.

30 juliol, La llibreria Taüll de Barcelona, pateix un atemptat efectuat per nacionalistes espanyols.

28 octubre, La llibreria Tres i Quatre de València, pateix un atemptat efectuat per nacionalistes espanyols.

* 1975 – 13 febrer, La llibreria Dalla de Barcelona, pateix un atemptat efectuat per nacionalistes espanyols.

7
març, Els regidors espanyolistes de Girona voten negativament la
demanda d?un pressupost per a l?ensenyament de la llengua catalana.


Divuit
regidors espanyolistes de l?Ajuntament de Barcelona, voten negativament
la demanda d?un pressupost per a l?ensenyament de la llengua catalana.


5 juliol, la Llibreria Universal de València, pateix un atemptat efectuat per nacionalistes espanyols.

9 juliol, la Llibreria Borinot Ros de Barcelona, pateix un atemptat efectuat per nacionalistes espanyols.

14 agost, la Llibreria Èpsilon de Barcelona, pateix un atemptat efectuat per nacionalistes espanyols.

6 setembre, La llibreria Dau al Set de València, pateix un atemptat efectuat per nacionalistes espanyols.

25 setembre, La Llibreria El Xot de Barcelona, pateix un atemptat efectuat per nacionalistes espanyols.

28 setembre, La Llibreria Arrels de Barcelona, pateix un atemptat efectuat per nacionalistes espanyols.

6 octubre, La Llibreria Ona de Barcelona, pateix un atemptat efectuat per nacionalistes espanyols.

30 octubre, La Llibreria Manantial d?Alacant, pateix un atemptat efectuat per nacionalistes espanyols.

* 1981 – Decret espanyol que obliga l?ús del castellà a les carreteres, autopistes, aeroports…

* 1982 – 12 d?agost, Decret espanyol pel qual s?obliga a emprar el castellà a totes les etiquetes dels productes alimentaris.

*
1983 – El govern espanyol impugna dos articles de la Llei de
Normalització Lingüística de la Generalitat del Principat, davant del
Tribunal Constitucional.


L?Audiència Territorial de Barcelona
anul.la la convocatòria de l?Ajuntament de Manresa (Bages) perquè es
demanava el català als funcionaris municipals.


Reial Decret espanyol (2872/83) on obliga els impresos en llengua espanyola pels girs postals i telegrames.

*
1984 – El govern espanyol indemnitza amb 560.467 ptes Esteban Gomez
Rovira, per sentència del tribunal Suprem, perquè als seus fills se?ls
ensenyava en català.


L?Audiència Territorial de Barcelona
anul.la la convocatòria de l?Ajuntament de Terrassa (Vallès
Occidental), per les Escoles d?Idiomes i d?Arts Aplicades i Oficis
Artístics perquè s?exigia el català.


L?Audiència Territorial de
Barcelona anul?la a l?Ajuntament de Calonge el tràmit d?exposició al
públic del Pla General perquè era escrit en català.


*1985 –
L?Audiència Territorial de Barcelona anul?la diversos articles del
Decret 362/83 de la Generalitat de Catalunya, perque obligava
l?ensenyament del català.


* 1986 – Al febrer, el ministeri
d?educació francès suprimeix totes les subvencions a les Escoles
Bressoles de la Catalunya Nord.


24 març, ordre ministerial espanyola on obliga "almenys" la llengua espanyola en l?etiquetatge d?alls i apis.

Reial
Decret espanyol (2003/86) del reglament orgànic dels cossos oficials,
auxiliars i agents de l?administració de justícia, on exigeix el
castellà i només atorga 6 anys d?antiguitat pel coneixement del català.


*
1987 – Reial Decret espanyol (1174/87), segons el qual les persones que
optin per ser funcionaris de l?administració pública, superat el
coneixement de l?espanyol, es podrà examinar de llengua catalana, només
com a mèrit.


Reial Decret espanyol (1496/87), on per l?obtenció,
expedició i homologació de títols universitaris, obliga el castellà i
subsidiàriament la llengua catalana.


* 1988 – Reial Decret
espanyol (1338/8 on s’obliga la llengua espanyola en tot document i
etiquetatge relacionat amb l?elaboració i venda d?orxata de xufa.


Llei
espanyola (38/8 de Demarcació i planta judicial, on per al president
del tribunal superior de justícia, la llengua catalana serà només
comptabilitazada com a mèrit.


* 1989 – 20 juliol, Ordre del
Ministeri de Justícia espanyola, on serà obligatori el castellà, amb
text català subordinat en documents sobre fe de vida, naixament,
matrimoni i defunció.


5 de setembre, El ministeri espanyol de
transport, turisme i comunicacions, obliga a desconectar els reeemisors
de TV3 al País Valencià. TV3 és interferida per les emissions de TVV al
País Valencià.


24 de novembre Acció Cultural del País Valencià
és multada pel ministeri espanyol de Transports, turisme i
comunicacions amb una multa de 8 milions de pessetes per no haver
respectat la decisió de tancar els reemisors de TV3 en el País Valencià.


21
desembre, Acció Cultural del País Valencià és multada pel ministeri
espanyol de Transports i Comunicacions amb una nova multa de 8 milions
de pessetes per continuar sense respectar la decisió de tancar els
reemisors de TV3 en el País Valencià.


L?editorial Anaya edita
una guia turística d?Espanya, on en el capítol dedicat a Barcelona,
descriu la nostra realitat lingüística com "el catalán una dificultad
para los turistas".


* 1992 – Decret espanyol sobre trànsit
(13/92) on obliga que els senyals en circulació urbana i interurbana
siguin almenys en l?idioma espanyol.


Llei espanyola (30/92)
sobre el règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, on la llengua dels tràmits adreçats a
l?Estat espanyol ha de ser el castellà. El català només es pot usar per
escrit.


* 1995 – 9 gener, Resolució del ministeri de cultura
espanyol, sobre les ajudes a la creació de guions cinematogràfics, on
obliga a presentar-los en llengua espanyola, fins i tot, els redactats
en una altra llengua de l?Estat.


Llei espanyola (30/95)
d?ordenació i supervisió de les assegurances privades, on s’obliga a
què les pòlisses siguin escrites en llengua espanyola.


* 2000 –
La policia espanyola de Benidorm (Marina Baixa) no accepta la denúncia
contra l?agressió patida pel Casal Jaume I, perque es feta en català. A
més, les persones que volien cursar la denúncia són tractades
despectivament i identificades.


* 2001 – El reglament d’usos
lingüístics de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona
(Tarragonés) es suspès cautelarment des de l?abril fins el juliol pel
magistrat del Tribunal Contenciós Administratiu número 1 de Tarragona,
Eduardo Saavedra. Finalment reconeix que la normativa entra dins la
legalitat i aixeca la suspensió.


El consell municipal de la
població de Bao (Rosselló) va aprovar una resolució en la que
s’acordava que tot el correu que arribés, dirigit a l’ajuntament o a
algún dels seus membres, en català aniria directament a la paperera.


L’executiu
valencià d’Eduardo Zaplana anul?lava un dels artícles dels estatuts de
la Universitat de València, en el que es demanava el coneixement del
català al professorat.


El titular del jutjat contenciós
administratiu Nº 14 de Barcelona va ordenar la suspensió cautelar de la
normativa d’ús i foment del català a la Universitat Pompeu Fabra (UPF),
aprovada per la junta de govern de la mateixa el 8 de març d’enguany.


23
abril, en la cloenda del Premi Cervante, el borbó Juan carlos I, diu:
"Nunca fue la nuestra lengua de imposición, sino de encuentro; a nadie
se le obligó nunca a hablar en castellano: fueron los pueblos más
diversos quienes hicieron suyos por voluntad libérrima, el idioma de
Cervantes."


27 abril, El Jutjat de Pau d’Arbúcies redacta els
assentaments del registre civil en castellà perquè un jutge de Santa
Coloma, emparant-se en una llei del 1.957, prohibeix fer-ho en català.
El jutge substitut José Ramon Mayo Álvarez, del jutjat d’instrucció
número 3 de Santa Coloma, considera que l’ús del català en aquests
casos "no és possible ni correcte".


6 maig, En una entrevista
publicada en el diari "El Pais", la Ministra d?Educació del govern
espanyol del PP, Pilar del Castillo afirma: "Habría que ver cuándo se
ha prohibido hablar una lengua en España y con qué intensidad".


5
juny, En declaracions a ComRàdio, Jon Juaristi, director de l’Instituto
Cervantes (abans de la Bilblioteca Nacional -espanyola, es clar-), i
també ex-membre d’ETA, va reafirmar que "el castellano fué adoptado por
las elites de Cataluña i Euskadi y no fue impuesto por nadie".


21
de juny, L?ajuntament de Vil?la-Reial, governat pel PP, es nega a
acceptar el requisit de normalització lingüística per als que tenen que
accedir a la funció pública de l?Ajuntament.


28 agost,
L?entrenador de la selecció espanyola de bàsquet, Javier Imbroda en una
roda de premsa celebrada a a Sant Just Desvern (Baix Llobregat), talla
de manera xul.lesca, fent-se el pinxo i amb aires de perdonavides, a un
periodista que es dirigia en català al jugador català Pau Gasol.


30
agost, El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya obliga a la
Generalitat a reconèixer com a catedràtics a 728 mestres que van
suspendre les oposicions del 1991 per no tenir prou nivell de català
(els professors van denunciar que el nivell demanat era excessiu). El
Departament d?Ensenyament va reconèixer els 728 professors com a
catedràtics l’any 2000 però, després d’aquesta sentència del TSJC, la
Generalitat haurà de pagar a aquests mestres de secundària el sou que
van deixar de guanyar entre 1993 i el 2000, uns 2.000 milions de
pessetes.


6 setembre, La conselleria de Cultura de la
Generalitat Valenciana envia a les editorials valencianes un document
amb els continguts que han d’incloure els llibres de llengua i
literatura d’ensenyament secundari (ESO) i batxillerat en què únicament
es mencionen autors valencians, excloent autors de la resta dels Països
Catalans i s’ignora el reconeixement de la unitat de la llengua.


29
setembre, La responsable del Jutjat de Primera Instància i Instrucció
número 2 d´Olot, Eva Martínez Cuenca, ha ordenat a un advocat gironí
que ha de fer servir només el castellà en un procediment contra
Tabacalera perquè l´altra part no comprèn el català. Fins ara, el
lletrat al qual la jutgessa ha fet aquesta indicació, Sebastià
Salellas, ha presentat en català tots els documents referits a l´afer i
ja ha anunciat que recorrerà aquesta resolució. Salellas s´empara en la
nova Llei del Català per mantenir la seva negativa a traduir els seus
escrits.


7 novembre, El registre central del Ministerio de
Justicia Español rebutja un certificat de defunció d?un veí de Sant
Gregori perquè està escrit en llengua catalana.


7 novembre, la
Diputació de Barcelona dona una subvenció a l’associació Accion
Cultural Miquel de Cervantes. Aquests diners de la Diputació serviran
per pagar els judicis contra les universitat catalanes que tenen un
reglament lingüístic d’acord amb la llei de política lingüística
aprovada pel 80% del Parlament de Catalunya.


Novembre, L’empresa de telecomunicacions Retevision en la seva nova web, suprimeix la versió catalana.

* 2002 – Gener, L?empresa de Cervesa Damm, inicia a Perpinyà una campanya publicitària exclusivament en francès.

10
febrer, La Plataforma per la Llengua informa que l’opció preferencial
de la pàgina web del RACC, està en llengua espanyola. Després
d’haver-se reunit amb dirigents del Racc, la resposta va ser "que era
així per raons de mercat, donada la implantació de l’organització a
l’Estat".


11 febrer, el Registre Civil de Reus no atèn amb
normalitat la seva petició de correcció del cognom al català. Segons
fons consultades per Intra-Acn, el motiu d’aquesta incomoditat és que
el personal del Registre Civil no mostra cap voluntat per tramitar
aquestes demandes.


6 març, La conselleria d’Educació del País
Valencià, governada pel PP, aprova un decret on obliga a les editorials
valencianes a excloure dels llibres de text tots els autors catalans no
nascuts al País Valencià amb la intenció d?ignorar la unitat de la
llengua. En el temari, però si que inclou autors en llengua castellana
no nascuts al País Valencià i s?obviaran paraules com llengua catalana,
Països Catalans, unitat de la llengua…


17 abril, La companyia
Renfe obre un "expedient laboral disciplinari" al cap de Circulació de
l’estació de Reus per haver incorregut en una "presumpta falta laboral"
al "registrar els telefonemes al llibre de bloqueig en català,
contravenint allò que es disposa" en una de les circulars internes de
la Direcció de Protecció Civil i Seguretat de la Circulació

Aquesta entrada ha esta publicada en General. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

2 comentaris a l'entrada: Petita Cronologia de la Persecució Espanyola soferta per la Llengua Catalana

  1. argelaga diu:

    Està molt be aquest recull d’esdeveniments sobre la persecució a la llengua catalana. De segur que hi ha molts més (i no estaria de més afegir aquells que la gent coneix a nivell local i comarcal), però hem d’intentar que aquest missatge arribe a la majoria de gent possible, sobretot als que estem defensant diàriament la unitat de la llengua catalana, ja siga a la nostra feina, al bar, amb la família, amb i/o contra els amics, etc.

    Utilitzem la llengua, això sobretot.

  2. Se trata de un excelente article.Thank usted para compartir!@

Els comentaris estan tancats.